preskoči na sadržaj
vijesti

Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave- EKSKURZIJA (Broj poziva: 1/2020) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 17. 1. 2020. 12:09

TESTIRANJE KANDIDATA

Nakon provedenog pisanog testiranja kandidata za radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Tomislav Štingl poziva se na usmeni razgovor.

 

Nakon provedenog pisanog testiranja kandidata za radno mjesto nastavnik  matematike, Jagoda Tripalo poziva se na usmeni razgovor.

 

                                          Povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 7. 1. 2020. 13:21

POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

KRALJA ZVONIMIRA KNIN

Ikičina 30, 22300 KNIN

KLASA: 602-03/19-01/851

URBROJ: 2182/1-12/2-11-01-19

Knin, 23.12.2019.

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA

 

u postupku natječaja  za radna mjesta nastavnika TZK,  na određeno nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno, i nastavnika matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme 32 sata tjedno, koji je objavljen dana 10. 12.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje strukovne škole kralja Zvonimira  http://ss-strukovna-kralja-zvonimira-kn.skole.hr/

   održat će se dana  07. siječnja 2019. godine, s početkom u 13,00 sati,

    u Srednjoj strukovnoj školi kralja Zvonimira , u učionici 246 prvi kat.                                        

 

 • 13,00 sati -  dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja
 • 13,10 sati - pisana provjera (testiranje).

 Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

 Radno mjesto

1.

Rak     Ante

Nastavnik TZK

2.

Šarić   Tea

Nastavnik TZK

3.

Štingl Tomislav

Nastavnik TZK

 

Na testiranje se poziva slijedeća kandidatkinja

 

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

 Radno mjesto

1.

Tripalo  Jagoda

Nastavnica matematike

 

Pravila testiranja

 

      Pisana  provjera kandidata obavit će se  putem testiranja.

      Kandidati su  dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju

      koje se može utvrditi identitet.

      Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 05 pitanja.

       Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo mora utvrditi identitet  kandidata (Osobna iskaznica) te podijeliti testove.

       Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime za to označenom mjestu na testu.

      

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati sa s ostalim kandidatima/kinjama.   

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.),
 2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15.)
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama ( NN 112/10 i  82/19)

Objavljeni

http://www.ss-strukovna-kralja-zvonimira-kn.skole.hr/akti_kole

 

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 50% bodova.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Škole

http://ss-strukovna-kralja-zvonimira-kn.skole.hr/

 

Intervju s kandidatima koji zadovolje na pisanom testu obaviti će se isti dan.

 

                                                                                                                              Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 27. 12. 2019. 15:35

Plan nadoknade nastave zbog štrajka

Poštovani učenici:

Plan nadoknade nastave zbog štrajka odvijati će se na slijedeći način:

 • Ponedjeljak 23.12.2019. - po rasporedu od ponedjeljka
 • Subota 11.01.2020. - po rasporedu od petka
 • Četvrtak 09.04.2020. - po rasporedu od četvrtka
 • Subota 18.04.2020. - po potrebi rasporeda

Nastava u drugom polugodištu počinje u utorak 07.01.2020. godine.

Također napominjem da je tjedan od 24.02 do 28.02.2020. radni tjedan po rasporedu.

Nastava učenicima završnih razreda produžava se do 29.05.2020.godine

Nastava ostalim učenicima produžava se do 24.06.2020. godine.

Ravnatelj

Stipe Djaković

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 20. 12. 2019. 11:44

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12, 16/12,  86/12, 94/03, 151/14, 7/17 i 68./18.)

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA

Ikičina 30,22300 Knin

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa     

 

 1. za radno mjesto nastavnik matematike  neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati nastave tjedno ukupno 32 sata tjedno.
 2. za radno mjesto nastavnika TZK određeno nepuno radno vrijeme za 10 sati nastave ukupno 22 sata tjedno.                                     

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrdu iz matične evidencije HZMO-a,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,(preslik)
 • uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja

 

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata.

Za istoga se može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12. i 105/15.). Zaposlenje u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.

Prijavom na Natječaj kandidat je suglasan da Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira može prikupljati, koristiti i obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja, odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete, samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna osoba s formalnim uvjetima.

 

Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira

Ikičina 30,22300 Knin

(za natječaj – radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje)

 

Sukladno Pravilniku o načinu , postupku i vrednovanju kandidata pri zapošljavanju Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će objaviti na mrežnoj stranici Škole:  http://www.ss-strukovna-kralja-zvonimira-kn.skole.hr  , mjesto, vrijeme i način testiranja te pravne i druge izvore. Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti  testiranju – pisanoj provjeri. Formalni kandidati sa liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnim stranicama škole pristupaju testiranju koje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor.

Kandidati koji zadovolje na testiranju ostvaruju pravo na pristup razgovoru.

Rezultati testiranja kao i poziv na razgovor bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://www.ss-strukovna-kralja-zvonimira-kn.skole.hr

Rezultati natječaja odnosno odabir kandidata bit će objavljen na stranicama škole te pisanim putem na adresu iz prijave na natječaj kandidata.

 

 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje strukovne škole kralja Zvonimira.

 

Natječaj otvoren 10.12.2019.

Traje do 18.12.2019.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                          Stipe Djaković, dipl.ing.

 

KLASA: 602-03/19-01/765

URBROJ: 2182/1-12/2-11-01-19

Knin, 09.12.2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 10. 12. 2019. 09:17

Poštovani učenici i roditelji

Obavještavaju se učenici i roditelji da će se nastava od 03.12.2019. godine realizirati  po već ustaljenom rasporedu koji je važio prije nastaka štrajka.

Ravnatelj

Stipe Djaković.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 29. 11. 2019. 10:32

ODRŽAVANJE NASTAVE ZA VRIJEME ŠTRAJKA

Poštovani učenici i roditelji,

nastava u Srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira za vrijeme generalnog štrajka će se održavati uz određene prilagodbe rasporeda.

 

Ravnatelj;

Stipe Djaković

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 18. 11. 2019. 11:47

Vremenik primanja roditelja pojedinih nastavnika Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

U privitku se nalazi vremenik primanja roditelja nastavnika naše škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 23. 10. 2019. 09:29

ŠTRAJK U ORGANIZACIJI NEZAVISNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA

POŠTOVANI UČENICI I RODITEL

 

Temeljem odluka Središnjeg odbora Sindikata i Uputa o provedbi štrajka najavljeni štrajk je cirkularni do ispunjenja uvjeta. 

odlukom Glavnog Štrajkaškog odbora Sindikata štrajk se nastavlja provoditi u utorak 15. listopada u Šibensko-kninskoj županiji. 

za sve daljnje informacije molimo Vas da se obratite ravnatelju Škole 

gospodinu Stipi Djaković na broj 092 2053496

Zahvaljujem na razumjevanju, 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 14. 10. 2019. 13:10

RASPORED SATI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019/2020 Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi raspored sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 9. 9. 2019. 16:29

POČETAK NASTAVNE GODINE 2019/2020

NASTAVNA GODINA POČINJE     09. RUJNA 2019. GODINE

- SVI UČENICI TREBAJU BITI U ŠKOLI U 08,00 SATI

RASPORED RAZREDA I RAZREDNIŠTVA

- 1 A STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR I  

      TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA - razrednica Željka Borovac,              učionica 143 prizemlje

- 1 B TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU razrednik Darko Velić, 

   učionica 150

- 1 C ELEKTROMEHANIČAR,ELEKTROINSTALATER,AUTOMEHANIČAR,

  razrednica Dragana Marić, učionica 147 prizemlje

- 1 D KONOBAR, KUHAR I PEKAR, razrednik Bibijana Baković, učionica 141       prizemlje

- 2A STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR, razrednik Neven Lujanović,

- 2 B TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU, Tomislav Čolak,

-2C ELEKTROMEHANIČAR, ELEKTROINSTALATER I AUTOMEHANIČAR, razrednik Zdravko Bagarić

- 2D KONOBAR, KUHAR I FRIZER, razrednik Stipe Mandarić

-3A RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSVTVO I TEHNIČAR ZA VOZILA I 

      VOZNA SREDSTVA, razrednik Ivan Barić

-3B TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU, razrednik Ivana Labrović

-3C ELEKTROMEHANIČAR, ELEKTROINASTALATER I AUTOMEHANIČAR, 

      razrednik Snježana Raić,

-3 E KONOBAR, KUHAR I FRIZER, razrednica anđa Varnica

-4A RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO, razrednik Dario Zemljak,

- 4B TE, HNIČAR ZA ELEKTRONIKU, razrednik Vedran Laća

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 7. 9. 2019. 19:01

Raspored polaganja popravnih ispita šk. god. 2018/2019 Vijest ima dokument u privitku

Raspoled polaganja popravnih ispita nalazi se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 12. 7. 2019. 11:31

Upisi učenika prvih razreda školske godine 2019./2020 Vijest ima dokument u privitku

Učenici koji upisuju zanimanja prvog razreda u Srednjoj strukovnoj školi kralja Zvonimira Knin prije upisa trebaju uplatiti kotizaciju za upis u prvi razred na osnovu uplatnice koje se nalazi u privitku.

Ovjerenu uplatnicu donijeti prilikom upisa u tajništvo škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 11. 7. 2019. 13:42

Raspored produžne nastave za školsku godinu 2018/2019 Vijest ima dokument u privitku

Raspored produžne nastave nalazi se u privitku. Produžna nastava počinje 27.06.2019. prema rasporedu.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 24. 6. 2019. 12:17

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

OBRANA ZAVRŠNOG RADA 

4A 10 .lipnja  (Ilić, Ganjto, Barišić)

      11. lipnja  ( Butier, Barišić, Ganjto)

 

4B 10. lipnja 2019( Ilić,Laća,Brguljan)

      11. lipnja 2019. ( Vukačević, Laća, Brguljan)

 

3C  12. lipnja 2019.  elektromehaničar ( Jerčić, Brguljan,Duilo)

       12. lipnja 2019. elektroinstalater (Bajić, Jerčić, Škegro)

        12. lipnja 2019. frizer ( Grcić, Borovac, Marić)

3D   11. lipnja 2019. automehaničar (Šuperba, Šiško, Đaković)

        12. lipnja 2019. tokar ( Barišić, Butier, Đaković)

         12. lipnja 2019. pekar ( Đaković, Kontić, Bagarić N.) 

3E     12. lipnja 2019. kuhar ( Klisarić, Norac-Kevo, Vasiljević)

          12. lipnja 2019. konobar (Komarica, Varnica Vasiljević)

3F 14. lipnja 2019. pomoćni kuhar i slastičar (Klisarić, Norac Kevo, Jozić)

        

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 4. 6. 2019. 12:05

Učenici naše škole izradili solarni automobil

Učenici završnih razreda naše škole izradili jedinstveni solarni automobil koji je predstavljen 24.05.2019. godine.

Više možete pročitati na linku:

https://radio.hrt.hr/radio-knin/clanak/kninski-srednjoskolci-izradili-solarni-automobil/199346/

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 27. 5. 2019. 09:53

Sponzorstvo maturalne zabave 2018/2019

Maturalni odbor ovim putem se želi zahvaliti sponzoru Erstebank za sponzoriranje maturalne zabave.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 10. 5. 2019. 11:26

OBAVIJEST O IZBORU DAVATELJA USLUGA ZA PREZENTACIJU NA RODITELJSKOM SASTANKU VEZANO ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 20. 3. 2019. 08:00
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Anketa
Crno ili bijelo?
Korisni linkovi
Dnevni tisak

Šibenko - kninska žu...


Forum

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju